På Ink2print.se strävar vi efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

1. Tillämplighet och definitioner

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal varigenom en kund (”Köparen”) köper produkter från Ink2print.se (”Säljaren”) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

1.2 Köpare hittar information om priser och artiklar via ink2print.se, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom Mina Sidor på Säljarens Webbplats.

1.3 Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Ink2print.se.

2. Avtalets ingående och innehåll
2.1 Säljarens offert är inte bindande. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt.

2.2 De kvantiteter som anges i Avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med eller utan tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

3. Priser
3.1 Samtliga priser på är angivna i Svenska kronor om inget annat anges och är exklusive mervärdesskatt, Ex Works Tillverkarens fabrik. Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader, tull och emballage som kan komma att debiteras i efterhand.

3.2 Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

3.3 Samtliga produkter på Säljarens Webbplats omfattas av prisgaranti. Prisgarantin gäller för identiska varor som erbjuds av svenska företag, via allmänt publicerade priser i webshop eller i tryckt katalog, till lägre pris vid samma kvantitet. Prisgarantin inne­fattar inte specifik leveranstid. Anspråk på prisgaranti måste göras före godkännande av beställning och styrkas med kopia på erbjudandet. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande

4. Produkt
4.1 Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs.

4.2 Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

4.3 Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, lagras, rengöras och underhållas.

5. Korrektur
5.1 Vid avtal innehållandes tryckta produkter får Köparen godkänna ett digitalt korrektur. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

5.2 Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc övergår på Köparen.

5.3 Om Köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Säljaren. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som Köparen.

5.4 Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur

6. Märkning
6.1 Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande trycket färg, storlek och placering.

6.2 Vid brodyr uppskattas den av Köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

6.3 Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

6.4 Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en åter­kommande order kan få lite annan nyans än tidigare produktion.

6.5 Köpare har möjlighet att beställa ett provexemplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet god­känns, att man önskar ett provtryck.

7. Leveranstid
7.1 Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; “uppskattat” och “avtalat”. Uppskattat är standard.

7.2 Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då Köparen godkänner offert. Angivet leveransdatum är upp­skattat och avvikelse kan förekomma.

7.3 Avtalad deadline anges som ett exakt da­tum och avser den dag då Köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Säl­jaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.

7.4 Säljaren ansvarar ej för förseningar orsa­kade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

7.5 Det är Köparens ansvar att eventuell öns­kat leveransdatum står utskrivet på avtal inn­an offert godkänns.

7.6 Köparen är ansvarig för att den angiv­na adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00 om inte annat avtalats.

8. Transport & Leveransvillkor
8.1 Samtliga försändelser levereras med “Ex Works” enligt vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS.

8.2 Köparen ansvarar för att informera Sälja­ren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skriv­na på en privat adress.

8.3 Köparen ansvarar för att den angivna le­veransadressen är bemannad vardagar mel­lan klockan 08:00 – 17:00.

8.4 Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, såsom trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till Säljare innan Köparen godkänner offert.

8.5 Säljaren har rätt att delleverera en beställ­ning, om ej annat avtalats skriftligen.

8.6 Säljaren förmedlar alltid angiven kontakt­information till speditör vid leverans, men kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

8.7 Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageska­dor – innan godset kvitteras.

9. Betalning
9.1 Förskotts betalning 50% av totala order, resterande balans innan utväxling av importhandlingar. För ordervärde understigande 10.000 SEK ges kredit om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 15 dagar netto mot faktura om ej annat anges. Kreditbedömning görs först efter godkänd offert. Säljaren förbehåller sig rätt­en att ändra betalningsvillkor efter att Köpa­ren har godkänt offert. Vid beställningar på hemsidan gäller 100% förskott, om ej annat avtalats.

9.2 Betalningsalternativ för företag och orga­nisationer som ej är kreditvärdiga är förskott till Bankgiro.

9.3 Om Köparen har angivit avtalat leverans­datum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhan­da samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.

9.4 Vid en situation då betalning ej är Säl­jaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnel­sefaktura skickas ut även betala 60 kr i på­minnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

10. Returrätt
Samtliga varor produceras specifikt för Kö­pare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

11. Annullering
11.1 Om ett Avtal önskas annulleras av Köpare innan leverans har skett måste först ett god­kännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas.

11.2 Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) skäliga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avveck­lingskostnader med ett minimum på 950 SEK per avtal.

12. Reklamation
12.1 Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Sälja­ren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel upp­kommit under transporten, ska Köpare vända sig direkt till transportören.

12.2 Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall leve­reras inom rimlig tid. Säljaren är fri från an­svar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller försenad leverans.

12.3 Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åbero­pa felet.

12.4 Vid godkänd reklamation skall hela leve­ransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan Säljaren givit samtycke.

13. Referens
Köparen godkänner att produkter som be­ställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

14. Friskrivningar
14.1 Säljaren ansvarar inte för intrång i tredje­mans immateriella rätt om Säljaren har modi­fierat, skapat eller tillverkat Produkten enligt Köparens anvisningar eller enligt Köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller an­nan dokumentation från Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträck­ning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

14.2 Säljaren ansvarar inte för skada som Pro­dukten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för Produk­ten gått över på Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Sälja­ren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

15. Befrielsegrund
Om fullgörande av Säljarens åtaganden förhindras på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, såsom exem­pelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristat­tack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valuta­restriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av elenergi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befriel­segrund som medför framflyttning av tid­punkt för prestationen och befrielse från ska­destånd och andra påföljder.

16. Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens för­säljningspris. Säljaren är dock inte ersätt­ningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

17. Tvist
Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskam­mares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svens­ka. Detta ska dock inte hindra Ink2print.se från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Ink2print.se så väljer, att låta be­hörig allmän domstol lösa tvister med avvi­kelse från ovan nämnda skiljeklausul.